عصر رورشن‌دلان در شهر کتاب

مانیار مهرآیین

مرکز فرهنگی شهر کتاب، عصر امروز از روز جهانی نابینایان/روشن‌دلان با شعر، موسیقی و رونمایی دومین مجموعۀ شعری همایون عزیزی گرامی‌داشت به‌عمل آورد.

۱۵ اﮐﺘﺒﺮ، روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن  و ﻋﺼﺎی ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺖ. اﯾﻦ روز در ﺟﻬﺖ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻪ روشن‌دلان، ﺗﻮﺟﻪ بیش‌تر ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت آن‌ها و اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨﺪهﮔﺎن از ﻋﺼﺎی ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺖ.

«فقط با دوستت دارم بسازیم»، نام دومین مجموعۀ شعری همایون عزیزی، شاعر روشن‌دل است که در این برنامه با حضور جمعی از شاعران، نویسنده‌گان و فرهنگیان رونمایی گردید.

همایون عزیزی، با مقدمۀ کوتاه در مورد نگرش آنانی که با قلب می‌بینند، چند نمونه از کارهای مجموعۀ شعری «فقط با دوستت دارم بسازیم» را به خوانش گرفت.

 یاسین نگاه، بنیان‌گذار مرکز فرهنگی شهر کتاب با بیان این که چرا این روز را به‌نام عصای سفید نام گذاشته‌اند، گفت: ﻋﺼﺎی ﺳﻔﯿﺪ از زﻣﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎدی ﺑﺮای ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ این‌که رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ، ﺑﺮای همه‌گان ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ اﺳﺖ. ﺑﺮای پیش‌گیری از ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ،  عصا سفید در ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﺑﺮای رﻫﻨﻤﺎیی آن‌ها ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه‌اﺳﺖ.

او افزود: روشن‌دلان در افغانستان از حقوق اجتماعی برخوردار نیستند. تقسیم کار مبتنی بر امر فیزیک انسان، جنسیت، قوم، زبان و…. تبعیض است.

در ادامه ادیب یوسفی و رستم پاشا، برای اشتراک‌کننده‌گان  این برنامه موسیقی اجرا کردند.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مشابه

بستن